Wurzelchakra

Sakralchakra

Solarplexus Chakra

Herzchakra

Halschakra

Stirnchakra

Kronenchakra